moralcenter

 

9A7D0D7B 8B45 4F45 8759 FE4B34C8A1FE

 

 

  

ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ส่งเสริมให้โรงพยาบาลนำประสบการณ์ผู้ป่วยและญาติ สู่การปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้รับบริกา

strart

 4F1073C5 78B0 4F28 BED4 C6DF41ABB3F6